Tagi tájékoztatás

Tisztelt Tagjaink!

Az új kormányrendelet alapján azoknak a szolgálati járandóságosoknak, akik az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok valamelyikében állnak foglalkoztatásban a szolgálati járandóságuk mellett 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig ismét folyósítják a szolgálati járandóságot, vagyis megszűnik a jövedelem korlát.

Sajnos azonban a 269/2022-es kormányrendeletben szűkítették azok körét, akikre ez a módosítás vonatkozik, így csak az alábbi jogviszonyokban érvényes a jövedelem korlát eltörlése, a többi jogviszonyban marad.

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) nem alkalmazandó abban az esetben, ha az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogviszony nem

a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy

b) köznevelési vagy szakképző intézményben

áll fenn.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon jogviszonyok esetében, amit a rendelet 1. § (1) bekezdése tartalmaz, azaz akik nem ilyen jogviszonyban állnak alkalmazásban rájuk továbbra is érvényes a jövedelemkorlát.

A Kormány 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről,
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11/A. §-ától eltérően – a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának (a továbbiakban
együtt: ellátás) a folyósítása, aki 5400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 128. szám

a) közalkalmazotti jogviszonyban,
b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
f ) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) politikai szolgálati jogviszonyban,
h) biztosi jogviszonyban,
i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
j) bírói szolgálati viszonyban,
k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
l) ügyészségi szolgálati viszonyban,
m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban
áll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (4) bekezdés szerinti rendeletben foglalt kivétellel –
a) az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig
nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az ellátásra jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya
2022. augusztus 31. napját követően jön létre,
b) az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg.
(3) A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban
az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.
(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket,
amelyek tekintetében az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó.
(5) Az ellátásra jogosult – az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló – személy a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolhatja, hogy az ellátása e rendelet alapján folyósítható. A foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell
az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott
kivételek.
2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1. § (4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott
kivétellel a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás – 2022. szeptember 1-jétől történő – újbóli folyósításáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatónak az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2022-08-09T09:58:39+02:002022. augusztus 1.|Általános információk, Tagi tájékoztatás|

Minimálbér tájékoztatás!

2020.01.01-től a minimálbér összege 161.000.- Ft, míg 2021.02.01-től 167.400.- Ft.
A 2021.07.01-el hatályba lépett új szabályozás szerint
Ha a kötelező legkisebb munkabér havi összege év közben emelkedik, az éves keretösszeget a megemelt összeg alapján kell meghatározni. 2021. február 1-jétől a minimálbér összege havi 161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra emelkedett, így az éves keretösszeg 2021-ben 3.013.200

2020-as jövedelem korlát

2020.01.01-től a minimálbér összege 161.000.- Ft, így a 2020 évben a jövedelemkorlát összege: 2.898.000.- Ft.

2021-es jövedelem korlát:

A hatályos jogszabály szerint a jövedelem korlátnál a január elsején érvényes minimálbér 18 szorosát kell figyelembe venni. Így hiába emelkedett a minimálbér összeg február elsejével, a jövedelem korlát változatlanul 2.898.000.- Ft 2021-ben is.

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós szerv és a világ egyik legnagyobb demokratikus közgyűlése. 764 tagja az EU 500 millió polgárát képviseli. Ötévente választják őket a 28 tagállam választópolgárai. Megválasztásuk után a képviselők politikai irányvonalak mentén szerveződnek. Képviselőcsoportokat alkotnak, hogy jobban meg tudják védeni álláspontjaikat. Jelenleg hét képviselőcsoport működik. A részletes parlamenti munka nagy része szakbizottságokban zajlik, amelyek a későbbiekben a plenáris ülésen megszavazandó jelentéseket készítenek. A Parlament eljárási szabályzata meghatározza a parlamenti munka részletes keretét. Mivel a közgyűlés az összes európai polgár képviselője, soknyelvűsége az egyik legfontosabb szemponttá vált. A parlamenti dokumentumok az EU minden hivatalos nyelvén megjelennek, továbbá valamennyi képviselőnek jogában áll, hogy az általa választott hivatalos nyelven szólaljon fel.

Az Európai Parlament székhelye:

 • Strasbourg: a hivatalos székhely és a plenáris ülések székhelye
 • Brüsszel: a szakbizottsági ülések, a politikai frakciók találkozói és a „rövid” plenáris ülések helyszíne
 • Luxemburg: a főtitkárság otthona

Évi 12-szer, általában egy hétig tartó plenáris ülés Strasbourgban, időnként rövid, 1-2 napos plenáris ülések Brüsszelben (évente 4-5 alkalommal), két héten át szakbizottsági ülések Brüsszelben, egy héten át a politikai csoportok megbeszélései Brüsszelben, havonta legalább 2-3 napot a képviselők választókörzetükben töltenek

A képviselők nem országuk, hanem politikai frakcióik szerint foglalnak helyet a parlamentben. Munkájukat a politikai csoportokban egyeztetett álláspontok és feladatok szerint végzik.

Európai Parlament 7 képviselőcsoportja

A hét képviselőcsoport a következő:

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Európai szintű jobbközép politikai párt. Kereszténydemokrata pártok alapították 1976-ban.

273 képviselő

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport

Jelenlegi nevét 2009. június 23-án vette fel. Az 1999-es választásokig a parlament legnagyobb tömörülése volt, jelenleg a második legnagyobb tömörülés.

196 képviselő

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport

1988-ban jött létre a Liberális Párt (Liberal Party) és a Szociáldemokrata Párt (Social Democratic Party, SDP) egyesülésével. A két párt SDP-Liberális Szövetség néven választási szövetséget alkotott.

82 képviselő

Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport

A 2009-es európai parlamenti választásokon 55 helyet szereztek az EP-ben. A zöldpolitikát és a regionalizmust tartja szem előtt.

57 képviselő

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport

Újra meghatározzák az európai nemzetek közötti együttműködést, véleményük szerint új egyensúly kell, új hatáskörök és felelősségi körök.

57 képviselő

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport

Az Egységes Európai Baloldal és az Északi Zöld Baloldal nézete: Európának valami másról is kell szólnia, mint a megszorításokról és a munkanélküliségről.

35 képviselő

Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport

Olyan politikai nézetrendszer, amely szemben áll az Európai Unió intézményeivel, sőt az egész második világháború utáni európai integrációs folyamattal.

31 képviselő

Függetlenek

Az egyetlen irányvonalhoz sem tartozó képviselők csoportja

33 képviselő

Az EP szakbizottságai

KÜLÜGY

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP). Ebben az összefüggésben a bizottságot biztonság- és védelempolitikai albizottság támogatja,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben az Európai Unió egyéb intézményeivel és szerveivel, az ENSZ-szel és egyéb nemzetközi szervezetekkel, valamint parlamentközi közgyűlésekkel való kapcsolattartás,
 • a politikai kapcsolatok megerősítése harmadik – különösen az Unióval közvetlenül szomszédos – országokkal együttműködési és támogatási programok, illetve nemzetközi megállapodások, úgymint társulási és partnerségi megállapodások révén,
 • az európai államok Unióhoz történő csatlakozására vonatkozó tárgyalások megnyitása, figyelemmel kísérése és lezárása,
 • harmadik országokban az emberi jogokat, a kisebbségek védelmét és a demokratikus értékek támogatását érintő ügyek.
 • Ezzel összefüggésben a bizottságot emberi jogi albizottság segíti. A vonatkozó szabályok sérelme nélkül az egyéb bizottságok, illetve szervek ezen területen hatáskörrel rendelkező képviselőit, illetve tagjait hívják meg az albizottság ülésein való részvételre.

A bizottság koordinálja a hatáskörébe tartozó parlamenti vegyes bizottságok és parlamenti együttműködési bizottságok, valamint a parlamentközi küldöttségek és eseti küldöttségek, továbbá a választási megfigyelők munkáját.

EMBERI JOGOK

Az Emberi Jogi Albizottság a Külügyi Bizottság albizottsága. Hatáskörét a Külügyi Bizottság hatásköréről szóló ötödik bekezdés ismerteti:

 • “harmadik országokban az emberi jogokat, a kisebbségek védelmét és a demokratikus értékek támogatását érintő ügyek. Ezzel összefüggésben a bizottságot emberi jogi albizottság segíti. A vonatkozó szabályok sérelme nélkül az egyéb bizottságok, illetve szervek ezen területen hatáskörrel rendelkező képviselőit, illetve tagjait hívják meg az albizottság ülésein való részvételre.”

BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA

A Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság a Külügyi Bizottság albizottsága. Hatáskörét a Külügyi Bizottság hatásköréről szóló első bekezdés ismerteti:

 • „A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki: a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP). Ezzel összefüggésben a bizottságot biztonság- és védelempolitikai albizottság támogatja.”

FEJLESZTÉS

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

az Unió fejlesztési és együttműködési politikájának fejlesztése, végrehajtása és ellenőrzése, különösen:

 • fejlődő országokkal kétoldalú, illetve az illetékes nemzetközi szervezetekben és parlamentközi fórumokon folytatott politikai párbeszéd,
 • a fejlődő országoknak nyújtott támogatás, és együttműködési megállapodások a fejlődő országokkal,
 • a demokratikus értékek, a felelősségteljes kormányzás és az emberi jogok támogatása a fejlődő országokban,
 • az AKCS–EU partnerségi megállapodással kapcsolatos ügyek és az illetékes szervekkel való kapcsolattartás,
 • a Parlament részvétele a választási megfigyelő missziókban, adott esetben más illetékes bizottságokkal, illetve küldöttségekkel együttműködve.

A bizottság koordinálja a hatáskörébe tartozó parlamentközi és eseti küldöttségek munkáját.

NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • Az Unió közös kereskedelempolitikájának és külső gazdasági kapcsolatainak létrehozásával és végrehajtásával kapcsolatos ügyek, különösen:
 • a harmadik országokkal és regionális szervezetekkel való pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi kapcsolattartás,
 • a nemzetközi jog által szabályozott területekre vonatkozó műszaki harmonizációs és szabványosítási intézkedések,
 • kapcsolatok az illetékes nemzetközi szervezetekkel, valamint az Unión kívül a regionális gazdasági és kereskedelmi integrációt támogató szervezetekkel,
 • a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) való kapcsolattartás, beleértve annak parlamenti közgyűlését.

A bizottság kapcsolatot tart fenn a harmadik országokkal fennálló kapcsolatok gazdasági és kereskedelmi vonatkozásaiért felelős parlamentközi és eseti küldöttségekkel.

KÖLTSÉGVETÉS

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az Unió bevételeinek és kiadásainak többéves pénzügyi kerete és az Unió saját forrásainak rendszere,
 • a Parlament költségvetési előjogai, azaz az Unió költségvetésének, valamint az e területre vonatkozó intézményközi megállapodások tárgyalása és végrehajtása,
 • a Parlament költségvetési előirányzatai az Eljárási Szabályzatban megállapított eljárásoknak megfelelően,
 • a decentralizált szervek költségvetése,
 • az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei,
 • az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe, az AKCS-EU partnerségi megállapodásért felelős bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,
 • valamennyi közösségi jogi aktus többéves pénzügyi keretre gyakorolt pénzügyi hatásai, illetve az azzal való összeegyeztethetősége az illetékes bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,
 • a 78. cikk (1) bekezdése ellenében a folyó költségvetés nyomon követése és végrehajtásának értékelése, az előirányzatok átcsoportosítása, a létszámtervre vonatkozó eljárások, igazgatási előirányzatok, valamint az épületekkel kapcsolatos, jelentős pénzügyi hatással járó projektekre vonatkozó vélemények,
 • a költségvetési rendelet, kivéve a költségvetés végrehajtásával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyeket.

KÖLTSÉGVETÉS-ELLENŐRZÉS

A bizottság hatásköre a következőre terjed ki:

 • a költségvetés, az Unió és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtására, és a Parlamenti döntések a mentesítés, beleértve a belső mentesítési eljárást, és minden más kísérő vagy intézkedések végrehajtást;
 • az Unió, az Unió finanszírozott intézményeinek könyvvizsgálata számláinak lezárása, többek között az előirányzatok átvitelét és az egyenlegek elkészítését végző szerveknél is
 • az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységek ellenőrzésére;
 • az Unió politikáinak végrehajtása érdekében szükséges finanszírozás ellenőrzése, amely magában foglalja a Bizottság költségvetés-ellenőrzéseit, a szakbizottságok külön jelentéseinek vizsgálata, a bíróság költséghatékonyságának felügyelete

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS ÜGYEK

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az Unió gazdasági és monetáris politikái, a Gazdasági és Monetáris Unió működése, és az európai monetáris és pénzügyi rendszer (beleértve a megfelelő intézményekkel, illetve szervezetekkel való kapcsolattartást),
 • a tőke és a kifizetések szabad mozgása (a határokon átnyúló fizetési műveletek, az egységes fizetési térség, a fizetési mérleg, a tőkemozgások, a hitelnyújtási és hitelfelvételi politika, a harmadik országokból származó tőke mozgásának ellenőrzése, az Uniós tőke exportjának ösztönzésére szolgáló intézkedések),
 • a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer (beleértve a pénzügyi és monetáris intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartást),
 • a versenyre, valamint az állami támogatásra vonatkozó szabályok,
 • adórendelkezések,
 • a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok szabályozása és felügyelete, beleértve a pénzügyi jelentéseket, a könyvvizsgálatot, a számviteli szabályokat, a vállalatirányítást és egyéb társasági jogra vonatkozó ügyeket, amelyek a pénzügyi szolgáltatásokat különösen érintik.

FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika valamennyi ága, azaz a munkakörülmények, a társadalombiztosítás és a szociális védelem,
 • egészségügyi és biztonsági intézkedések a munkahelyen,
 • az Európai Szociális Alap,
 • szakképzési politika, beleértve a szakmai képesítéseket,
 • a munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgása,
 • társadalmi párbeszéd,
 • a munkahelyi és a munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés valamennyi formája, kivéve a nemek közötti megkülönböztetést,
 • kapcsolatok a következőkkel:
 • Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP),
 • Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért,
 • Európai Képzési Alapítvány,
 • Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség,
 • valamint a más illetékes EU szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás.

KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • környezetpolitika és környezetvédelmi intézkedések, különösen:
 • lég-, talaj- és vízszennyezés, a hulladék feldolgozása és újrahasznosítása, veszélyes anyagok és készítmények, zajhatár, éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség védelme,
 • fenntartható fejlődés,
 • környezetvédelmi célú nemzetközi és regionális intézkedések és megállapodások,
 • környezeti károk helyreállítása,
 • polgári védelem,
 • az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,
 • az Európai Vegyianyag-ügynökség,
 • közegészségügy, különösen:
 • programok és különleges intézkedések a közegészségügy területén,
 • gyógyszeripari és kozmetikai termékek,
 • a bioterrorizmus egészségügyi vonatkozásai,
 • az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ,
 • élelmiszerbiztonsági kérdések, különösen:
 • az élelmiszerek címkézése és biztonsága,
 • az emberi egészségre kockázatot jelentő anyagok elleni védelemre vonatkozó állat-egészségügyi jogszabályok; élelmiszerek és élelmiszergyártó rendszerek közegészségügyi ellenőrzése,
 • az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, valamint az Európai Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal.

IPAR, KUTATÁS ÉS ENERGIAÜGY

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az Unió iparpolitikája és az új technológiák alkalmazása, beleértve a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket,
 • az Unió kutatáspolitikája, beleértve a kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását,
 • űrkutatás-politika,
 • a Közös Kutatóközpont, a Központi Nukleáris Mérési Hivatal, a JET, az ITER (nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor) tevékenysége és az e területen működő más projektek,
 • az energiapolitikával általában, valamint az energiaellátás biztonságával és az energia hatékonyságával kapcsolatos közösségi intézkedések, beleértve transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését az energiaipari infrastruktúra ágazatban,
 • az Euratom-Szerződés és az Euratom Ellátási Ügynökség, a nukleáris biztonság, az erőművek leállítása és a hulladék ártalmatlanítása a nukleáris ágazatban,
 • az információs társadalom és az információtechnológia, beleértve a transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését a távközlési infrastruktúra ágazatban.

BELSŐ PIAC ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a nemzeti jogszabályok közösségi szintű összehangolása a belső piac területén és a vámunió, különösen:
 • az áruk szabad mozgása, beleértve a műszaki szabványok harmonizációját is,
 • a letelepedési jog,
 • a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a pénzügyi és a postai ágazat kivételével,
 • a belső piac működését gátló esetleges akadályok azonosítására és felszámolására irányuló intézkedések,
 • a fogyasztók gazdasági érdekeinek előmozdítása és védelme, kivéve a közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági kérdéseket, a belső piac létrehozásával összefüggésben.

KÖZLEKEDÉS ÉS IDEGENFORGALOM

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a vasúti, közúti, belvízi, tengeri és légi közlekedésre vonatkozó közös politika kidolgozásával kapcsolatos ügyek, különösen:
 • az Európai Unión belül a közlekedésre alkalmazandó közös szabályok,
 • transzeurópai hálózatok létrehozása és fejlesztése a közlekedési infrastruktúra ágazatban
 • közlekedési szolgáltatások és a közlekedés területén harmadik országokkal való kapcsolattartás,
  közlekedésbiztonság,
 • nemzetközi közlekedési szervekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • a postai szolgáltatások,
 • az idegenforgalom.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • regionális és kohéziós politika, különösen:
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Unió regionális politikájának egyéb eszközei,
 • egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi összetartásra való hatásának értékelése,
 • az Unió strukturális eszközeinek összehangolása,
 • a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés,
 • kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttműködés szervezeteivel, továbbá a helyi és regionális hatóságokkal.
 • 2006. december 14-i ülésén az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy a bizottság hatáskörébe utalja a városi dimenziót.

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a közös agrárpolitika működése és fejlesztése,
 • vidékfejlesztés, beleértve a megfelelő pénzügyi eszközök működését,
 • a következő területeket érintő jogszabályok:
 • állat- és növényegészségügy, állati takarmányok, feltéve, hogy ezen intézkedések nem az emberi egészségre egészségre kockázatot jelentő anyagok elleni védelmet szolgálják,
 • állattenyésztés és az állatok jólléte,
 • a mezőgazdasági termékek minőségének javítása,
 • a mezőgazdasági nyersanyagellátás,
 • a Közösségi Növényfajta-hivatal,
 • erdészet.

HALÁSZAT

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a közös halászati politika működése és fejlesztése, valamint irányítása,
 • a halászati erőforrások megőrzése,
 • a halászati termékek piacának közös szervezése,
 • a strukturális politika a halászat és akvakultúra ágazat területén, beleértve a halászati orientációs pénzügyi eszközöket is,
 • nemzetközi halászati megállapodások.

KULTÚRA ÉS OKTATÁS

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az Európai Unió kulturális vonatkozásai, különösen:
 • a tudás és a kultúra terjesztésének fejlesztése,
 • a kulturális és nyelvi sokszínűség védelme és támogatása,
 • a kulturális örökség megőrzése és védelme, kulturális csereprogramok és művészi alkotások,
 • az Unió oktatáspolitikája, beleértve az európai felsőoktatási térséget, az európai iskolák rendszerének és az egész életen át tartó tanulásnak a támogatását,
 • az audiovizuális politika és az információs társadalom kulturális és oktatási vonatkozásai,
 • ifjúságpolitika, valamint a sport- és szabadidő-politika kidolgozása,
 • tájékoztatási és médiapolitika,
 • együttműködés harmadik országokkal a kultúra és az oktatás területén, valamint a megfelelő nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolattartás.

JOGI ÜGYEK

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az európai jog értelmezése és alkalmazása, az európai uniós jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása és a szubszidiaritás és arányosság elvének betartása,
 • a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása, amennyiben az Európai Uniót érinti,
 • a közösségi jog egyszerűsítése, különösen a hivatalos kodifikációra irányuló jogalkotási javaslatok,
 • a Parlament jogainak és kiváltságainak védelme, beleértve a Bíróság és az Elsőfokú Bíróság eljárásaiban való részvételt,
 • olyan közösségi jogszabályok, amelyek befolyásolják a tagállamok jogrendjét, különösen a következő területeken:
 • polgári és kereskedelmi jog,
 • társasági jog,
 • szellemi tulajdonjog,
 • eljárásjog,
 • a polgári ügyekben történő igazságügyi és közigazgatási együttműködést érintő intézkedések,
 • környezeti felelősség, illetve a környezeti bűncselekményekkel szembeni szankciók,
 • az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések, az illetékes bizottságokkal zajló társbizottsági eljárásban,
 • a képviselők jogállása és az Európai Közösségek személyzeti szabályzata,
 • kiváltságok és mentességek, valamint a képviselők mandátumvizsgálata,
 • a Bíróság szervezete és alapokmánya,
 • a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal.

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió alapjogi chartája megállapítja,
 • a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
 • az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
 • a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése, különösen:
 • a személyek beutazását és mozgását, a bevándorlást, a menedékjogot, érintő intézkedések,
 • a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
 • a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések,
 • a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, és a Rasszizmus és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról, az Europol, az Eurojust, a Cepol és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
 • azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.

ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásai, különösen az egyezmények és a kormányközi konferenciák előkészítésének és lefolytatásának keretében,
 • az EU-Szerződés végrehajtása és működésének értékelése,
 • az Unió bővítésére irányuló tárgyalások intézményi következményei,
 • intézményközi kapcsolatok, beleértve – a plenáris ülésen történő elfogadásuk tekintetében – az eljárási szabályzat 127. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intézményközi megállapodások vizsgálatát,
 • egységes választási eljárás,
 • európai szintű politikai pártok, az Elnökség hatáskörének sérelme nélkül,
 • a tagállamok közös elveinek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítása,
 • az eljárási szabályzat értelmezése és alkalmazása, és az ahhoz javasolt módosítások.

NŐK JOGAI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • a nők jogainak meghatározása, támogatása és védelme az Unióban és a kapcsolódó közösségi intézkedésekben,
 • a nők jogainak előmozdítása harmadik országokban,
 • az esélyegyenlőségi politika, beleértve a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét és az egyenlő munkahelyi bánásmódot,
 • a nemen alapuló megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetése,
 • a nemek közötti esélyegyenlőség alapelvének megvalósítása és továbbfejlesztése valamennyi politika területén,
 • a nők jogait érintő nemzetközi megállapodások és egyezmények nyomon követése és végrehajtása,
 • nőket érintő tájékoztatáspolitika.

PETÍCIÓK

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

 • petíciók,
 • kapcsolattartás az európai ombudsmannal.

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács határozza meg az Európai Unió általános politikai irányait és prioritásait. Ez a szerv a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével az Unió intézményévé vált. Elnöke Herman Van Rompuy.

Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait. Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat.

Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, valamint saját elnökéből és a Bizottság elnökéből áll. Munkájában részt vesz az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeKülső oldalra mutató link. Amikor a napirend úgy kívánja, tagjai úgy határozhatnak, hogy munkájukat tagonként egy miniszter, illetve a Bizottság elnökének esetében egy biztos segítse.

Az Európai Tanács, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik. Ha a helyzet úgy kívánja, az elnök az Európai Tanácsot rendkívüli ülésre hívja össze.

Az Európai Tanács általában konszenzussal dönt. Bizonyos esetekben egyhangúlag vagy minősített többséggel hoz határozatot, a Szerződésben foglaltaktól függően.

Az Európai Tanács minősített többséggel választja meg elnökét. Megbízatása két és fél évre szól, és egy alkalommal meghosszabbítható. Az Európai Tanács üléseire általában Brüsszelben, a Justus Lipsius épületben kerül sor. Munkáját a Tanács Főtitkársága segíti.

Az Európai Tanácsot 1974-ben hozták létre az állam-, illetve kormányfők közötti megbeszélések nem hivatalos fórumaként. Rövid időn belül olyan testületté vált, amely valamennyi uniós tevékenységi területen célkitűzéseket határoz meg az Unió számára és iránymutatást ad e célok eléréséhez. Hivatalos státusszal az 1992. évi Maastrichti Szerződés óta rendelkezik, amelynek értelmében feladata, hogy lendületet adjon az Unió fejlődésének és általános politikai iránymutatást nyújtson. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta az Unió hét intézményének egyike.

Az Európai Unió Tanácsa

Az EU Tanácsa képviseli a tagállamok kormányait. A nem hivatalosan Tanácsnak is nevezett intézmény biztosít kereteket az uniós országok minisztereinek üléseihez, amelyeken a miniszterek jogszabályokat fogadnak el és koordinálják a szakpolitikákat.

A Tanács az Unió egyik fő döntéshozó szerve. A Tanács keretében vitatják meg és fogadják el az új uniós jogszabályokat, illetve – amennyiben szükséges – módosítják a már meglévőket. A Tanács koordinálja a szakpolitikákat is.

A Tanács egyetlen jogi személynek minősül, de a napirenden szereplő kérdésektől függően 10 különböző formációban ülésezik.

A Tanács egyszerű többséggel, minősített többséggel vagy egyhangúlag szavaz attól függően, hogy milyen határozatot kell meghozni.

A Tanács munkáját az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) és a Tanács előkészítő szerveiként ismert, több mint 150 szakosított munkacsoport és bizottság támogatja. A tanácsi határozatok előkészítéseként ezek a munkacsoportok és bizottságok megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, tanulmányokat készítenek, és elvégzik az egyéb előkészítő munkákat.

Az EU Tanácsa nem tévesztendő össze:

 • az Európai Tanáccsal, – amely egy másik uniós intézmény. Az Európai Tanács keretében a tagállamok vezetői üléseznek évente általában négy alkalommal, hogy megvitassák az uniós szakpolitikai prioritásokat
 • az Európa Tanáccsal, – amely az Európai Uniótól teljesen független intézmény

Az EU Tanácsának elnöki tisztét félévente más és más tagállam tölti be. Az elnökség vezeti a különböző szintű üléseket, amelyek a Tanácsban, az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) és a munkacsoportokban zajlanak. Az elnökség iránymutatásokat és kompromisszumos szövegeket állít össze, amelyek a tanácsi határozatok meghozatalához szükségesek.

A Tanács Főtitkárságának az a feladata, hogy segítséget nyújtson az Európai Tanácsnak és az EU Tanácsának, valamint az ennek körébe tartozó soros elnökségeknek, az Állandó Képviselők Bizottságának (vagyis a Corepernek), valamint a többi tanácsi bizottságnak és munkacsoportnak.

A Főtitkárság a személyzetét egyrészt más uniós intézményeknél, másrészt az EPSO versenyvizsgák sikeres pályázóinak tartaléklistájáról toborozza. Esetenként előfordulnak kiírások nagy szaktudást igénylő álláshelyek betöltésére, illetve ideiglenes alkalmazottak felvételére is.

A Főtitkárságnál gyakornoki rendszer is működik, háromféle formában: fizetett szakmai gyakorlat, a tanulmányok kötelező részét képező, meghatározott idejű szakmai gyakorlat, valamint tagállami tisztviselők számára biztosított szakmai gyakorlat.

 

Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: +32 2 281 61 11
Fax: +32 2 281 73 97 / 81

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve és munkája során az EU egészének érdekeit képviseli (az egyes országok egyéni érdekeivel szemben). A „Bizottság” megnevezés egyszerre utal a biztosok testületére és magára az intézményre, melynek székhelye Brüsszelben, Belgium fővárosában van, de irodáinak egy része Luxembourgban található. A Bizottságnak ezenkívül minden uniós tagországban van irodája. Ezek az úgynevezett „képviseletek”.

A Bizottság fő szerepkörei a következők:

 • célokat és cselekvési prioritásokat határoz meg
 • jogszabályokat javasol a Parlamentnek és a Tanácsnak
 • irányítja és végrehajtja az EU szakpolitikáit és költségvetését
 • érvényt szerez az uniós jognak (az Európai Bírósággal közösen)
 • képviseli az EU-t Európán kívül (tárgyalásokat folytat kereskedelmi megállapodások megkötése érdekében az EU és más országok között stb.).

A biztosok hetente egyszer, rendszerint szerdán üléseznek Brüsszelben. Amikor a Parlament plenáris ülést tart Strasbourgban, a biztosok általában ott találkoznak. Az ülések napirendjét a Bizottság munkaprogramja határozza meg. Az egyes napirendi pontokat az adott szakpolitikai területért felelős biztos ismerteti, majd a testület közösen határoz a kérdésről. Az ülések és a viták nem nyilvánosak, de az ülések napirendje és jegyzőkönyve mindenki számára hozzáférhető. A Bizottság akkor is összeül, ha sürgős kérdéseket kell megvitatni, illetve ha a Miniszterek Tanácsa fontos kérdésekről tart megbeszélést.

Az EU ötévente új testületet jelöl ki. A testület 28 biztosból áll, minden tagállam egy-egy személyt jelölhet. Az Európai Tanács elnökjelöltet javasol a Bizottság élére, kinevezéséhez azonban az európai parlamenti képviselők többségének jóváhagyására is szükség van. Ha a Parlament elutasítja a jelöltet, a Tanácsnak egy hónpja van arra, hogy új elnökjelöltet válasszon. A megválasztott elnök kiválasztja a biztosokat (és meghatározza a tárcáikat) az EU-tagországok által jelölt személyek közül. A biztosok nevét ezután először a Miniszterek Tanácsa elé, majd a Parlament elé terjeszti jóváhagyásra (Tanács minősített többséggel határoz). Ha a Parlament elfogadja a javasolt személyeket, a Tanács hivatalosan kinevezi az új Bizottságot. A jelenlegi Bizottság 2014. október 31-ig van hivatalban, elnöke Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) José Manuel Barroso Portugáliából.

A Bizottságban 23 000 tisztviselő és más alkalmazott dolgozik az úgynevezett főigazgatóságokon és szolgálatokon, melyek mindegyike meghatározott szakpolitikai területért felel. A főigazgatóságok élén a főigazgatók állnak, akik közvetlenül a Bizottság elnöke felé tartoznak elszámolással. A főigazgatóságok dolgozzák ki a jogszabályokat, ám javaslataik csak akkor válnak hivatalossá, ha a biztosok testülete heti ülésén elfogadja őket. A Bizottság egy sor végrehajtó ügynökség munkáját is irányítja.

Az épületek listája

 

Kód Rövid elnevezés & központi cím Recepció telefonszáma
+32-(0)2 29
Bérlő
AN88 Arlon 88 (SCAN) rue d’ Arlon, 88 1040 – Bruxelles 56278 PMO
B100 Belliard 100 rue Belliard, 100 1040 – Bruxelles 56511 SCIC, ENTR
BERL Berlaymont rue de la Loi, 200 1040 – Bruxelles 52426 68691 68692 SJ, CA, COMM, BEPA, OIB, SG, HR
BOUR >Bourg Rue Colonel Bourg, 135/139 1140 – Evere 93565 EACEA
BREY Breydel avenue d’Auderghem, 45 1040 – Bruxelles 53097 62972 ENTR, HR, BUDG
BU-5 Beaulieu 5 avenue de Beaulieu, 5 1160 – Auderghem 93552 93650 ENV, REGIO
BU24 Beaulieu 24 avenue de Beaulieu, 24 1160 – Auderghem 74590 CLIMA
BU29 Beaulieu 29 avenue de Beaulieu, 29 1160 – Auderghem 68375 68666 REGIO
BU33 Beaulieu 33 avenue de Beaulieu, 33 1160 – Auderghem 68200 54966 CNECT
C115 Cortenbergh 115 avenue de Cortenberg, 115 1040 – Bruxelles
C158 ortenberg 158 avenue de Cortenbergh, 158 1040 – Bruxelles
CDMA Champ de Mars rue du Champ de Mars, 21 1050 – Bruxelles 87187 RTD, JRC
CLOV Crèche Clovis boulevard Clovis, 75 1000 – Bruxelles 91407 OIB
COV2 Place Rogier, 16 1210 – Saint-Josse 74449 74446 Executive Agency for competitivity and innovation(EACI), ERCEA, REA
CSM1 Cours Saint-Michel 1 Cours Saint-Michel, 23 1040 – Bruxelles 63385 OIB Historical Archives
DM24 De Mot 24 rue de Mot, 24 1040 – Bruxelles 62927 51186 MOVE, ENER, SANCO, EPSO European Administrative School (EAS)
EEAS Capital Rond Point Schuman, 9A 1046 – Bruxelles 02/584 ou *96 + EXT 2016 et 2084 (hôtesses) 1889 et 1400 (gardes)
G–1 Genève 1 Rue de geneve, 1 1140 – Evere 57654 DGT, OIB day nursery, after-school childminding centre
G-12 Genève 12 rue de Genève, 12 1140 – Evere 92941 DGT
HTWG Houtweg Houtweg, 23 1140 – Evere 58452
J-30 Joseph II 30 rue Joseph II, 30 1000 – Bruxelles 95944 (COMMUN) 91740(OLAF) 91693(OLAF)
J-59 Joseph II 59 rue Joseph II, 59 1000 – Bruxelles 74091 MARKT, DEVCO
J-79 Joseph II 79 Rue Joseph II, 79 1000 – Bruxelles 57434 (J-79) 57480 (J-79) 87923(Loi80) 87924(Loi80) MARE, TAXUD, CDP-OSP
KORT Archives Indutriepark Guldendelle Vinkstraat, 2 3070 – Kortenberg 99679 Historical archives
L-41 Loi 41 rue de la Loi, 41 1040 – Bruxelles 65802 93520 DEVCO
L-86 Loi 86 rue de la Loi, 86 1040 – Bruxelles 56463 58244 ECHO, DIGIT
L130 Loi 130 rue de la Loi, 130 1040 – Bruxelles 50290/62754 (Bloc C) 55150/61991 (Bloc E) AGRI
LX46 Luxembourg 46 rue de Luxembourg, 46 1050 – Bruxelles 52022 51626 55529 91886 HOME, JUST
MO34 Montoyer 34 rue Montoyer, 34 1000 – Bruxelles 53003 53004 DIGIT, HR Personnel files, Adminfo (‘Welcome Office’)
N105 Nerviens 105 avenue des Nerviens, 105 1040 – Bruxelles 72109 ECFIN, ENTR, TRADE
OVER Overijse Dennenboslaan, 54 3090 – Overijse European Interinstitutional Centre
RP14 InfEuropa Schuman 14 rue archimede, 1 1000 – Bruxelles 65555 InfEuropa
SC27 Science 27 (SCAN) rue de la Science, 27 1040 – Bruxelles 57408 PMO
SPA2 SPA2 – Pavillon rue de Spa, 2 1000 – Bruxelles 68759 97689 MARKT
VM-2 Van Maerlant 2 rue Van Maerlant, 2 1040 – Bruxelles 63979 94320 Arts and sports clubs, The Foyer, Brasserie
W910 Chaussée de Wavre 910 Chaussée de Wavre, 910 1040 – Bruxelles 72289 Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
WILS Garderie Wilson rue Wilson, 16 1000 – Bruxelles 56418 OIB
Kód Rövid elnevezés & központi cím Recepció telefonszáma +32-(0)2 29 Bérlő
B-28 Belliard 28 rue Belliard, 28 1040 – Bruxelles 96097 DIGIT
B232 Belliard 232 rue Breydel, 4 1040 – Bruxelles 57403 SANCO
BOU2 rue Colonel Bourg 115 Rue Colonel Bourg, 115 1140 – Evere 77126 71261 EACEA
BRE2 Breydel 2 avenue d’Auderghem, 19 1040 – Bruxelles 90493 HR, BUDG
BU-1 Beaulieu 1 avenue de Beaulieu, 1 1160 – Auderghem 93652 66636 REGIO
BU-9 Beaulieu 9 avenue de Beaulieu, 9 1160 – Auderghem 61387 (BU11) 61378 (BU11) ENV, OIB Day nursery, after-school childminding centre
BU25 Beaulieu 25 avenue de Beaulieu, 25 1160 – auderghem 53818 CNECT, RTD
BU31 Beaulieu 31 avenue de Beaulieu, 31 1160 – Auderghem 68453 68665 CNECT
C-25 Paris – Cortenbergh 25 Avenue de Cortenbergh, 25 1049 – Bruxelles 74188 EPSO
C150 Cortenbergh 150 avenue de Cortenbergh, 150 1040 – Bruxelles
CCAB Centre Albert Borschette rue Froissart, 36 1040 – Bruxelles 58700 SCIC Conference centre
CHAR Charlemagne rue de la Loi, 170 1040 – Bruxelles 90600 91736 ECFIN, COMM, TRADE
COLE Creche Cornet-Leman Rue G. Leman, 60 1040 – Bruxelles 75739 75742 75733 OIB
COVE Covent Garden Place Rogier, 16 1210 – Saint-Josse-Ten- Noode 95595 93429 FP7
DAV1 Immeuble logistique Avenue du Bourget, 1-3 1140 – Evere 92681 OIB (Concept and reproduction, mail shuttle)
DM28 De Mot 28 rue de Mot, 28 1040 – Bruxelles 68682 68651 MOVE
F101 Froissart 101 rue Froissart, 101 1040 – Bruxelles 55836 SANCO
G–6 Geneve 6 rue de Geneve, 6-8 1140 – Bruxelles 59699 DGT
GUIM Guimard rue Guimard, 10 1040 – Bruxelles 67374 DIGIT, COMM, HR Training
J-27 Joseph II 27 rue Joseph II, 27 1000 – Bruxelles 94434 94161 EMPL
J-54 Joseph II 54 Rue Joseph II, 54 1000 – Bruxelles 98868 98869 DIGIT, EMPL, DEVCO Advisers (SG)
J-70 Joseph II 70 rue Joseph II, 70 1000 – Bruxelles 59414 EAC
J-99 Joseph II 99 rue Joseph II, 99 1000 – Bruxelles 64957 65409 MARE
L-15 Loi 15 rue de la Loi, 15 1000 – Bruxelles ELARG
L-56 Loi 56 Rue de la Loi, 56 1049 – Bruxelles 58099 COMM Galileo
L102 Loi 102 rue de la Loi, 102 1040 – Bruxelles 61776 AGRI
LX40 Luxembourg 40 rue de Luxembourg, 40 1050 – Bruxelles 50921 55547 TAXUD
MADO Madou Place Madou, 1 1210 – Saint-Josse-Ten-Noode 56004 DIGIT, COMP, IAS Informatics forum
MO59 Montoyer 59 rue Montoyer, 59 1000 – Bruxelles 58802 91155 91213 JUST
ORBN Orban square Frere Orban, 8 1040 – Bruxelles 85510 RTD
PALM Creche Palmerston avenue Palmerston, 6/14 1000 – Bruxelles 64882 65103 65134 91819
SC11 Science 11 rue de la Science, 11 1040 – Bruxelles 96412 96413 99242 HR
SC29 Science 29 (SCAN) rue de la Science, 29 1040 – Bruxelles 63655 Social clubs, training, restaurant a la carte
SPA3 Spa 3 rue de Spa, 3 1000 – Bruxelles 96474 96506 TAXUD, EMPL
VM18 Couvent Van Maerlant rue Van Maerlant, 18 1040 – Bruxelles 58140 65222 EAC, SCIC Central Library, Library for leisure reading, after-school childminding centre, OP
WALI Creche Wagon Lit Boulevard Clovis, 53 1000 – Bruxelles
MADO Madou Place Madou, 1 1210 – Saint-Josse-Ten-Noode 56004 DIGIT, COMP, IAS Informatics forum