EGYESÜLETÜNK MÜKÉDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK – MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

TISZTELT TAGJAINK!

Tájékoztatni szeretnénk minden tagunkat arról, hogy egyesületünkön belül mik a szabályok, mit írnak elő a jogszabályok, és ezek alapján mit várhatunk el tagjainktól és tagjaink mit várhatnak el az egyesület vezetésétől! Mi az, amire egy egyesületnek lehetősége van, és milyen hazai és nemzetközi érdekvédelmi, érdekképviseleti, sőt jogi képviseleti lehetőségeink vannak.

Az egyesületre meghatározó szempontból három jogszabály vonatkozik

 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: civil)
 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.)

A vonatkozó konkrét jogszabályi hivatkozások:

 • Civil I. Fejezet 3. § (1) bek. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.
 • Civil I. Fejezet 3. § (2) bek. Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek.
 • Civil I. Fejezet 3. § (3) bek. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.
 • Civil I. Fejezet 3. § (4) bek. Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt.
 • Civil I. Fejezet 8. § (1) bek. Minden egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
 • Civil I. Fejezet 8. § (4) bek. A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
 • Pp. II. Fejezet 7. § (6) bek. az egyesület gazdálkodó szervezet
 • Ptk. 3:63 § [Az egyesület fogalma]

  (1) bek. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
  (2) bek. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
  (3) bek. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
  (4) bek. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
  (5) bek. Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.
 • Ptk. 3:64. § [Létesítés] Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.
 • Ptk. 3:65. § [Az egyesületi tag jogállása]

  (1) bek. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
  (2) bek. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
  (3) bek. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
 • Ptk. 3:66. § [A tagok kötelezettsége]

  (1) bek. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
  (2) bek. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 • Ptk. 3:67. § (2) bek. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
 • Ptk. 3:68. § (1) bek. A tagsági jogviszony megszűnik

  a) a tag kilépésével;
  b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
  c) a tag kizárásával;
  d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 • 3:70. § [A tag kizárása]

  (1) bek. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le, ha az alapszabály a kizárást lefolytató szervet és a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
  (2) bek. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
  (3) bek. Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.

Egyesületünk alapszabálya:

 • A KNOÉ a jogszabályoknak megfelelő módon bíróság által bejegyzet egyesület. Az Alapszabályunk értelmében tagja az Egyesületnek az lesz, aki személyesen, levélben vagy elektronikus levélben kéri a felvételét, majd az Egyesülettől szintén elektronikusan visszajelzést kap és megkapja a tagnyilvántartási számát, és a kizárólag tagjainknak szóló üzenetetek, tájékoztatások és információk eléréséhez szükséges jelszót. Ez az elektronikus jognyilatkozat tágabb értelemben az Egyesület és tagja között létrejött szerződés, mely elektronikusan is megköthető. (Ptk. XVI. fejezet 6:82 §, 6:83 §, 6:84 §, 6:85 §.)
 • Egy egyesület nem szolgáltat, nem ügyfelei vannak hanem tagjai! A szolgáltatás definíciója: "erőforrások felhasználása, fogyasztói igényeket kielégítő nem termelő tevékenységekre." A KNOÉ érdekképviseleti egyesület! Az érdekképviselet fogalma: "az érdekképviselt személyek, szervezetek anyagi, szellemi, vagy erkölcsi érdekeinek folyamatos képviselete, más személyek, szervezetek, intézmények előtt."
 • Ez a tevékenység három fő részből áll:

 • érdekegyeztetés
 • érdekérvényesítés
 • érdekképviselet

Tagjainkat tagdíj fizetési kötelezettség terheli, melyet jogszabály ír elő! A jogszabály évi minimum 2.000 Ft tagdíj fizetését írja elő. A KNOÉ alapítói is úgy döntöttek, hogy évi 2.000 Ft-ban állapítják meg a tagdíjat! Ezt az egyesületi alapszabály is tartalmazza.

A tagdíj elmaradása esetén az egyesület fizetésre szólítja fel tagjait, hiszen az egyesület fenntartása, annak működtetése pénzbe kerül! Egyesületünk vezetése az alábbi döntést hozta:

Az egyesületi tagok a képviselet ellátásához szükséges személyes adatokat kötelesek közölni. Ezen adatokat az egyesület vezetése kéri!

 • Minden általunk megfogalmazott a tagság érdekképviselete ellátásából megfogalmazott beadvány, levél egyéb irat, intézkedés a KNOÉ szellemi tulajdona!
 • Az elsőpontban megfogalmazott szellemi tulajdon vonatkozásában a címzett joghatóságokat minden esetben tájékoztatjuk, hogy az azonos tartalmú iratot esetén értesítsék egyesületünket és azt ne vegyék figyelembe!
 • A címzett joghatóságokat kérjük, hogy a pozitív intézkedéseik kizárólag egyesülünk tagjaira vonatkozzanak, a keresethez kötöttség elve miatt. Ezen egyesületi tagok nevét és személyi adatait írásban közöljük!
 • A KNOÉ nem fizető tagjainak határidőt biztosítunk az elmaradt tagdíj pótlólagos befizetésére, de ha ez a határidő is eltelt, az érdekképviseleti tevékenységet szüneteltetjük. A további határidő mulasztás pedig a folyamatos jogorvoslati eljárásokból való törlést is maga után vonhatja!
 • Az elmaradt tagdíj behajtására jogi lépéseket teszünk és minden ezzel összefüggő, jogszabályok által biztosított lépéseket meglépünk!
 • Az egyesületek működését, "az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény" rendelkezik
 • A további szabályokat az egyesület alapszabálya határozza meg. Az alapszabály nem lehet ellentétes semmilyen jogszabállyal. Az alapszabályban foglaltak végrehajtása nem eshetőleges, nem egyéni döntés kérdése, hanem a tagságra nézve kötelező! Az alapszabályunk szerint:
 • A KNOÉ tagok jogai:

  • Az egyesület tagjainak joga van résztvenni az egyesület tevékenységében és megjelenni rendezvényein
  • A tag az egyesület gyűlésein véleményt nyílváníthat az egyesület céljával és feladataival kapcsolatban
  • Az egyesület tagjai szavazhatnak, választhatnak és választhatók
 • A KNOÉ tagok kötelezettségei:

  • A tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani
  • A tag köteles a vezető szervek (közgyűlés, elnökség) határozatait betartani, végrehajtani
  • A tagot tagdíj fizetési kötelezettség terheli
  • A tagot adatszolgáltatási kötelezettség is terheli. Számlaszámunk: OTP BANK 11712059-20000514
 • A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:

  • Joga van résztvenni az egyesület tevékenységében
  • Joga van megjelenni az egyesület rendezvényein
  • Indítványtételi és javaslattételi joga van a közgyűlésen, de nem szavazhat, nem választhat és nem választható
  • Kötelessége az alapszabály betartása és a vállalt támogatás megfizetése

Egyesületünk anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik tagjait tájékoztatni! Ennek egyik módja a rendszeresen tartott rendezvények, konferenciák, valamint a hírlevelek, melyet e-mail formájában küldünk ki.

Honlapunkon is részletes tájékoztatást adunk. Honlapunkon széleskörben, a történtekről, eseményekről, lényeges hírekről adunk tájékoztatást. A híreket értelmezzük és magyarázzuk is. Igyekszünk segédanyagokkal tagságunk ismereteit is bővíteni!

Bizalmas adatokat, információt tartalmazó dokumentumokat, vagy névreszóló iratokat tagjaink, a tagi felületen olvashatják, mely a mindenkinek megküldött tagnyilvántartási szám és jelszó beírásával érhető el!

A tagdíjjal elmaradt tagunk a tagi felületét az elmaradt tagdíj kifizetéséig nem éri el!

A pertársaságot egy vagy több alanyú kötelemként vagy alanyi keresethalmazatként lehetne definiálni. Pertársaság akkor jön létre, ha mondjuk több felperes van a perben. Ugyanakkor nem beszélhetünk pertársaságról, ha a felperesek egyesületi tagok és az egyesület jár el a perben.