Az új kormányrendelet alapján azoknak a szolgálati járandóságosoknak, akik az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok valamelyikében állnak foglalkoztatásban a szolgálati járandóságuk mellett 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig ismét folyósítják a szolgálati járandóságot, vagyis megszűnik a jövedelem korlát.

Sajnos azonban a 269/2022-es kormányrendeletben szűkítették azok körét, akikre ez a módosítás vonatkozik, így csak az alábbi jogviszonyokban érvényes a jövedelem korlát eltörlése, a többi jogviszonyban marad.

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) nem alkalmazandó abban az esetben, ha az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogviszony nem

a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy

b) köznevelési vagy szakképző intézményben

áll fenn.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon jogviszonyok esetében, amit a rendelet 1. § (1) bekezdése tartalmaz, azaz akik nem ilyen jogviszonyban állnak alkalmazásban rájuk továbbra is érvényes a jövedelemkorlát.

A Kormány 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről,
a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11/A. §-ától eltérően – a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának (a továbbiakban
együtt: ellátás) a folyósítása, aki 5400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 128. szám

a) közalkalmazotti jogviszonyban,
b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
f ) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) politikai szolgálati jogviszonyban,
h) biztosi jogviszonyban,
i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
j) bírói szolgálati viszonyban,
k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
l) ügyészségi szolgálati viszonyban,
m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban
áll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (4) bekezdés szerinti rendeletben foglalt kivétellel –
a) az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig
nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az ellátásra jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya
2022. augusztus 31. napját követően jön létre,
b) az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg.
(3) A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban
az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.
(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket,
amelyek tekintetében az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó.
(5) Az ellátásra jogosult – az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló – személy a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolhatja, hogy az ellátása e rendelet alapján folyósítható. A foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell
az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott
kivételek.
2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1. § (4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott
kivétellel a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás – 2022. szeptember 1-jétől történő – újbóli folyósításáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatónak az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.