Hírek

2022-es minimálbér tájékoztatás

Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. A 2021. évi alábbi tevékenységekből származó adó jár vissza:

  • az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója,
  • az ekhó kétharmada,
  • a katások utáni tételes adó negyede

legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig.

Ez a visszatérítés egyértelműen a 2021. évben levont személyi jövedelemadóra vonatkozik és csak akkor érinti a szolgálati járandóságban részesülőket, ha a járandóság mellett egyéb jövedelmük is volt, amit SZJA terhelt.

A 2011. évi CLXVII-es törvény értelmében a 2011.12-ik havi szolgálati nyugdíj összege került csökkentésre a mindenkori legmagasabb SZJA kulccsal. A törvény értelmében ez egy egyszeri csökkentés volt. A szolgálati járandóságot nem terheli SZJA fizetési kötelezettség csak a csökkentés összegének meghatározására szolgált a személyi jövedelemadó legmagasabb kulcsa kifejezés.

Ebből következik, hogy azon szolgálati járandóságosoknak, akiknek nincs a járandóságuk mellett egyéb SZJA köteles jövedelme, azokra nem vonatkozik a gyermekes szülők adó-visszatérítése.

2022-01-04T09:43:59+01:002022. január 4.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

A 2022-es választások közeledtével szükségesnek érezzük, hogy az ellenzéki program szolgálati nyugdíjjal, illetve a volt korkedvezményesekre vonatkozó részét tájékoztatásul közöljük:

A hivatásos szolgálatban töltött életút elismeréseként új típusú szolgálati nyugdíjrendszert kell bevezetni, amely adómentes nyugdíjszerű ellátást és nyugdíjas státuszt nyújt. Ugyanakkor (a 2012 előtti szabályozástól eltérően) a szolgálati nyugdíjrendszer szerves része kell, hogy legyen a megújítandó hivatásos életpályának, korai nyugdíjba vonulás helyett a pályán maradásra ösztönözve. Anyagilag és erkölcsileg rehabilitálni kell a méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat: vissza kell állítani a nyugdíjas státuszukat, és meg kell szüntetni a juttatásukat sújtó 15 %-os levonást, valamint a munkavégzésükre vonatkozó értelmetlen korlátozásokat.

Üdvözlettel:

KNOE Vezetősége

2021-06-17T09:05:51+02:002021. június 17.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

Tisztelt Tagjaink!

Az új jogi eljárásra nagyon sokan jelentkeztek eddig, így a további jelentkezéseket már nem tudjuk elfogadni.

Mivel ez csak egy próbaper a gyors továbblépés és az anyagiak miatt maximálni kell a létszámot.

A kiválasztás kritériumait az Ügyvédi Irodával együtt dolgozzuk. ki.

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást adunk.

KNOE Vezetősége

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2021-06-15T10:17:41+02:002021. június 15.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben az új jogi eljárásra szeretne jelentkezni azt a tagi felületre belépve tegye meg. Az e-mailban érkező jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni.

Üdvözlettel:

KNOE Vezetőség

2021-06-10T09:47:09+02:002021. június 10.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

A 2020-as beszámoló elfogadásának és benyújtásának határideje változatlan maradt, nem került meghosszabbításra, mint tavaly. Mivel a vészhelyzet ideje alatt nem lehet közgyűlést tartani a beszámoló elfogadására, így azt az Elnökség fogadja el.

A tagi felületre felkerült a 2020-as beszámoló. Amennyiben bárkinek a beszámolóval kapcsolatos megjegyzése, hozzáfűzni valója lenne azt az alábbi e-mail címre küldött levélben tegye meg. info@knoe.hu

 

Üdvözlettel:

KNOE Elnöksége

2021-05-04T13:16:28+02:002021. május 4.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét egy civil kezdeményezésre.

A Civil Bázis, mint ahogy a neve is jelzi egy civil kezdeményezés, ami azért indult, hogy felmérje mennyire van szükségük az embereknek tényleges képviselőkre. A kérdés azért merült fel, mert nagyon sok ember nem tudja, hogy milyen pártra szavazzon, mert nincs olyan amelyik igazán megfelelne nekik. Így a legtöbben ezen emberek közül úgy döntenek, hogy a kisebbik rosszra adják szavazatukat.

A kezdeményezés elindítói úgy gondolják, hogy meg kell teremteni a közvetlen civil képviselet lehetőségét, így biztosítva a valódi képviseletet. (https://civilbazis.hu/)

A Civil Bázis egyik első előadója 2021. március 13-án, Vörös Imre, jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.

Kérjük minden Tagunkat, hogy figyelmesen olvassa el a következő előadást, amit az alábbi címen tudnak elérni.

https://civilbazis.hu/allasfoglalas/?fbclid=IwAR2iqfOzeM32Hpbck-nNQSgYiEBSYOg5skzxvjYaXSDWSx6WAYHDD3NJv84

2021-04-01T09:57:20+02:002021. április 1.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

Megjelent a 13. havi nyugdíjról és ennek értelmében a korhatár előtti ellátásban részesülők is megkapják.
4914MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 168. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete a tizenharmadik havi ellátásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára 1. korhatár előtti ellátásban, 2. szolgálati járandóságban, 3. átmeneti bányászjáradékban, 4. táncművészeti életjáradékban, 5. rokkantsági ellátásban, 6. rehabilitációs ellátásban, 7. baleseti járadékban, 8. bányászok egészségkárosodási járadékában, 9. fogyatékossági támogatásban,10. vakok személyi járadékában,11. rokkantsági járadékban,12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,13. polgármesterek közszolgálati járadékában,14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,17. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,20. házastársi pótlékban vagy 21. házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.(2) A tizenharmadik havi ellátás megilleti a) a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült,b) a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 168. szám4915(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.(4) Ha a jogosult több, az (1) bekezdés szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.2. § (1) A tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.(2) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás összege a tárgyévet megelőző év december havi ellátásnak a tárgyév január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével egyezik meg.3. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tizenharmadik havi ellátásra a tizenharmadik havi nyugdíj szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ahol jogszabály tizenharmadik havi nyugdíjat említi, azon tizenharmadik havi ellátást kell érteni.(2) A központi költségvetés a) a Magyar Államkincstárnak megtéríti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett tizenharmadik havi ellátás,b) a Hadigondozottak Közalapítványának megtéríti az 1. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti ellátások után járó tizenharmadik havi ellátásfedezetét és azok végrehajtási költségeit.(3) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti ellátások után járó tizenharmadik havi ellátás fedezetét és a végrehajtás költségeit.4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.5. § A tizenharmadik havi ellátás összege a 2. §-ban foglaltaktól eltérően a) a 2021. évben a 2. § szerinti összeg 25%-a,b) a 2022. évben a 2. § szerinti összeg 50%-a,c) a 2023. évben a 2. § szerinti összeg 75%-a.

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök

2020-07-15T09:14:59+02:002020. július 15.|Hírek|

Tisztelt Tagjaink!

A tagdíj összege 2020-ban is évi 2.000.- Ft. Befizetési határideje 2020.06.30-a volt. Kérjük aki még nem fizette be az ez évi tagdíjat, kérjük tegye ezt meg.

Üdvözlettel:

KNOE Vezetősége

2020-07-13T14:55:28+02:002020. július 13.|Hírek|