Kezdőlap

Kezdőlap2021-09-20T13:00:27+02:00

Tisztelt Tagjaink!
Kérjük, hogy lépjenek be a tagi felületükre és ott olvassák el figyelmesen az ügyvédi iroda dokumentumok címszó alatt található dokumentumokat. Illetve kérjük Önöket, hogy a 2021.05.16-i Elnökségi ülésen megszavazott 2.000.- Ft összegű rendkívüli tagdíj befizetésének tegyenek eleget. Erről bővebben a hamarosan kiküldésre kerülő e-mailból és a tagi felületre kikerülő dokumentumból értesülhetnek.

Tisztelt Tagjaink!

Megjelent a 13. havi nyugdíjról és ennek értelmében a korhatár előtti ellátásban részesülők is megkapják.
4914MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 168. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete a tizenharmadik havi ellátásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára 1. korhatár előtti ellátásban, 2. szolgálati járandóságban, 3. átmeneti bányászjáradékban, 4. táncművészeti életjáradékban, 5. rokkantsági ellátásban, 6. rehabilitációs ellátásban, 7. baleseti járadékban, 8. bányászok egészségkárosodási járadékában, 9. fogyatékossági támogatásban,10. vakok személyi járadékában,11. rokkantsági járadékban,12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,13. polgármesterek közszolgálati járadékában,14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,17. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,20. házastársi pótlékban vagy 21. házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.(2) A tizenharmadik havi ellátás megilleti a) a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült,b) a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 168. szám4915(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.(4) Ha a jogosult több, az (1) bekezdés szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.2. § (1) A tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.(2) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás összege a tárgyévet megelőző év december havi ellátásnak a tárgyév január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével egyezik meg.3. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tizenharmadik havi ellátásra a tizenharmadik havi nyugdíj szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ahol jogszabály tizenharmadik havi nyugdíjat említi, azon tizenharmadik havi ellátást kell érteni.(2) A központi költségvetés a) a Magyar Államkincstárnak megtéríti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett tizenharmadik havi ellátás,b) a Hadigondozottak Közalapítványának megtéríti az 1. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti ellátások után járó tizenharmadik havi ellátásfedezetét és azok végrehajtási költségeit.(3) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti ellátások után járó tizenharmadik havi ellátás fedezetét és a végrehajtás költségeit.4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.5. § A tizenharmadik havi ellátás összege a 2. §-ban foglaltaktól eltérően a) a 2021. évben a 2. § szerinti összeg 25%-a,b) a 2022. évben a 2. § szerinti összeg 50%-a,c) a 2023. évben a 2. § szerinti összeg 75%-a.

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök

Tisztelt Tagjaink!

A tagdíj összege 2020-ban is évi 2.000.- Ft. Befizetési határideje 2020.06.30-a volt. Kérjük aki még nem fizette be az ez évi tagdíjat, kérjük tegye ezt meg.

Üdvözlettel:

KNOE Vezetősége

Közlemény

A KNOÉ – Magyar Látókép magazinja

Szerintünk a jelen magyar helyzetre ez a régi mondás, melyet Marcus Tullius Cicero római író, filozófus és politikus fogalmazott meg a jellemző:

“Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare.”

Bármely ember tévedhet. Egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett.

A KNOÉ Egyesület elkötelezett a demokratikus értékek, az állampolgárokat megillető alapvető jogok valamint az európaiság mellett. Kiemelten fontos a sajtó- és szólásszabadság, az állampolgári önrendelkezési jogok és a független és szakszerű, igazságszolgáltatás. Egyesületünk közzétette az Interneten, "Magyar Látókép" címmel közéleti magazinját, mellyel lehetővé szeretnénk tenni tagjainknak, hogy cikk, esetleg vers formájában is megfogalmazhassák gondolataikat, észrevételeiket és meglátásaikat! Ehhez biztosítunk felületet!

Az egyesületi tagdíj naptári évre vonatkozik, összege: 2.000 Ft azaz kétezer forint, melyet az egyesület bankszámlájára kell befizetni! Lehetőség van adomány fizetésére is, melyet szintén az egyesület bankszámlájára lehet befizetni! Bankszámla szám: OTP BANK 11712059-20000514 és a Kedvezményezett: Korkedvezményes Nyugdíjasok Orsz.ÉE

Tisztelt Tagjaink!

A novemberre tervezett konferencia technikai okok miatt elmarad. A következő időpontról és helyszínről e-mail értesítést küldünk.

Vezetőség

Tisztelt Tagjaink!

Ha figyelemmel kísérte a tagi felület változását, akkor láthatta, hogy egy új petíció került benyújtásra az Európai Parlament Petíció Bizottságához. Terveink szerint a közeljövőben európai parlamenti Képviselővel fogok találkozni, illetve a jövő hét folyamán magyar parlamenti Képviselőkkel is megbeszéléseket folytatok. Szeretnénk azt elérni, hogy eltörlésre kerüljön a keresetkorlát, mert ez sok tagunknak kedvező lenne. Szeretném, ha tovább folytatva néhai Férjem munkáját végre eredményt érhetnénk el. Minden változásról, mint eddig a tagi felületen tájékoztatjuk tagjainkat.

Ahhoz, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni, mert soha nem adjuk fel, szükség van arra, hogy mindenki befizesse az évi 2.000.- Ft összegű tagdíjat. A 2018-as tagdíj befizetés határideje 2018.06.30.

Köszönjük, hogy hozzájárul munkánk sikeréhez.

Kutiné Csurgai Ágota
elnök

Tisztelt Tagtársunk!

A KNOÉ vezetősége úgy döntött, hogy a 2017.09.29-ére tervezett demonstrációt egy későbbi időpontban tartja meg. Ennek oka, hogy úgy véljük a demonstrációnak akkor lesz értelme, amikor megfelelő tömeget tudunk megmozdítani. Mostanában sok olyan megmozdulás volt, ahol csak néhány százan vettek részt és emiatt nem is voltak eredményesek a megmozdulások.

Szeretnénk, ha a miénk olyan lenne, ami valóban figyelem felhívó, hogy érzékeltesse a magyar emberekkel, hogy még mindig nem oldódott meg a visszamenőleges törvényalkotással elvett, szerzett jogunk problémája, ehhez azonban az is szükséges, hogy minél többen álljunk ki magunkért a KNOÉ tagjai közül, hiszen ha mi nem állunk ki a saját jogainkért, akkor nem várhatjuk el a társadalmi szolidaritást sem.

Egy valóban nagy tömeget megmozgató rendezvény az, ami segít felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem csak a rendvédelmi dolgozókkal hanem a társadalom számos rétegével kapcsolatosan hozott olyan törvényt az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére, amely az adott réteget ellehetetlenítette.

A KNOÉ vezetősége tovább keresi azon civil szervezetekkel a kapcsolatot, amelyek hasonló jogsértést elszenvedett emberek csoportját képviseli, hogy együtt tudjunk dolgozni azon, hogy sikerüljön a jelenlegi kormány leváltása és ezzel együtt a jogsérelmek megszüntetése. Hiszünk abban, hogy csak a civil szervezetek összefogásával lehet az embereket mozgósítani, hogy bekövetkezzen az a változás, amely megszüntetheti a jelenlegi jogsérelmeket.

Ezen felül természetesen tovább keressük annak a lehetőségét, hogy akár hazai, akár nemzetközi fórumon is eljárást kezdeményezzünk a minket ért jogsérelem ügyében.

Mindezeket a feladatokat, célkitűzéseket csak akkor tudja az Egyesület ellátni, ha Tagjaink befizetik a tagdíj összegét, hiszen amennyiben jogi segítség igénybevételére lesz szükségünk, az minden esetben pénzbe kerül, amelyet csak a befizetett tagdíjakból lehet kifizetni.

 

Egy demonstrációnak egészen bizonyosan nem lesz az az eredménye, hogy a Miniszterelnök a homlokára csap, és rájön, hogy hibázott, és ezt orvosolni kell. A demonstráció mindig egy építkezési folyamat egy eleme, amelynek az elsődleges célja az, hogy jelezze, vannak itt olyan emberek, akiknek jogsérelmet okoztak, és ezek az emberek élnek, és ragaszkodnak a megszerzett jogaik visszaszerzéséhez.

A kérdőívekkel szemben tanúsított tagi magatartás már önmagában is beszédes volt, tagtársaink jó része még arra sem méltatta az Egyesületet, hogy válaszával megtiszteljen bennünket, vagy talán, még arra sem veszi a fáradságot, hogy időnként tájékozódjon az egyesületi hírekről, eseményekről. Igen csekély létszámban érkezett vissza olyan visszajelzés, hogy részt venne a demonstráción, ennek ellenére kerestük a hasonló helyzetben lévő szervezeteket, és egyéb támogatókat, de sajnos erre az időpontra külső segítség sem várható.

A kérdést fordítva kell feltenni, milyen eredményt várhat el az ember, ha meg sem próbál tenni az eredményért ? Hogy reménykedhetne valaki a lottónyereményben, anélkül, hogy lottót vásárolna ?

Igen, valóban a kérdőív erre irányult: egyáltalán van-e még igény arra, hogy tegyünk valamit, harcoljunk, vagy feladjuk, legyintünk egyet, hogy ezt is elvették, mint a 13. havi nyugdíjat ?! Mert a 13. havi nyugdíjjal ugyanez történt. Egy darabig zúgolódtunk, aztán elfogadtuk, hogy megszűnt, mint a korengedményes nyugdíj. Két út van: egymásban keressük a hibát, és bizonygatjuk, hogy ki járt jobban, vagy ki a rosszabb, vagy nem nyugszunk bele, és addig próbálkozunk, míg megfelelő támogatottságot nem szerzünk. A 13. havi nyugdíj ügyében, Miniszterelnökünk épp a napokban nyilatkozott arról, hogy Gyurcsány elvette és kész. Fel sem merült benne, hogy ha elvette valaki, akkor azt vissza is kell adni. Miért nem jutott eszébe ? Mert senki nem harcol, mindenki elfogadta, hogy nincs, mert ellopták és pont. Ugyanekkor nyilatkozta, hogy „ígéretéhez híven” (vö: garancia-levél !!!!), minden erejükkel azért harcolnak, hogy a nyugdíjasoknak tett ígéretüket megtartsák, és nem csupán azt a nyugdíjat biztosítsák, amit a hatalomra kerülésük idején megkaptak a nyugdíjasok, hanem időt állóan, emelkedő nyugdíjat. És nem volt erő, nem volt vele szemben senki, aki azt mondja, hogy a korengedményes nyugdíjak megszüntetésével már rég megszegte az ígéretét. Ugyanis már nincs aki emlékeztesse, bátran jelentheti ki, hogy megtartotta ígéretét, hisz senki nem szembesíti azzal.

Ha a tagságunk úgy gondolja, hogy hátradől a fotelban, és kivárja, hogy ki mit ér el, és a fotelból kritizálja a harcolókat, akkor pontosan ugyanúgy járunk, mint a 13. havi nyugdíjjal. Ha azonban sikerül a tagságból egy ütőképes, lehet, kisebb létszámú de tenni akaró tagságot összekovácsolni, akkor hisszük, hogy lesz eredménye, hiszen az Egyesület választott tisztségviselői sem fektetnek olyan ügybe energiát, amiről úgy gondolják, hogy kidobott idő, pénz és energia. KNOÉ Vezetősége

Archívum