A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján, ha a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy az 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja. tv.) meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletı családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

Az igényelhető összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

Az Szja. tv. vonatkozó rendelkezései:

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függıen – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 • egy és kettő eltartott esetén 62.500 forint,
 • három és minden további eltartott esetén 206.250 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • családi pótlékra jogosult magánszemély;
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek;
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Kedvezményezett eltartott

 • az, akire tekintettel a magánszemély családi pótlékra jogosult,
 • a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott

 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

Amennyiben Ön a családi adókedvezményt nem tudta vagy csak részben tudta igénybe venni, és annak nem érvényesített részét az adóévben folyósított korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésének terhére érvényesíteni kívánja, szíveskedjen e kérelmet a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kitöltve, aláírva a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldeni.

A kérelemhez csatolni kell:

 • az adóévre vonatkozó igazolást, melyet az állami adóhatóság az adóévet követı év június 30-át követően a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő kérelmére ad ki,
 • a családi pótlék adóévi jogosultságáról szóló igazolást, melyet a családi pótlékot folyósító szerv az adóévet követően az ellátásban részesülőnek vagy vele közös háztartásban élő házastársának, lettársának kérelmére állít ki,
 • az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti (a magzat a fogantatásának 91. napjától megszületéséig) kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

A kedvezmények érvényesítésével kapcsolatban további érdemi információkat, állásfoglalást a Nemzetgazdasági Minisztérium ad. Címe: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu